چند روزه به این نتیجه رسیدم که دیگه اینجا رو ببندم و برم.......