زندگی ما آنقدر ابدی نیست که خوب شدن را به فردا موکول کنیم!