یا ایـــها المــعشوق , بعد از السلام و الاحوال پرســی انـا

امیـدوارم که مزاجک عین الصحت و السلامت بوده باشد .

و اگر انـــت از احـوال انا خواســته باشـی لاملال لنا سوای

فراقــک  کـــه آن هم انشــــــا الله تعالی فی همـــین ایام

دیدارنا و مرادنا حاصلوننـا. باری یا ایها العزیز انا فــی آتش

العـشق کمثـل الماهیتابه میـــسوزم! و جلز و ولزنا درآمده.

فی کـــل شبها که انا ســرم را علی المتــــــــکا میگذارم ,

اشــــــــــــــــــکنا کمثل الرودخـــــانه جاریه” علی البـــستر

و آه سوزاننی بســـــــــــــــوی آسـمان یصعدون !

الهی انا قربـــــــــان انت بروم. انا قسم میخورم بجاننی و

بجانک که فی کـــل شبها ابدا” خواب فـــــــــــی چشماننا

لا داخـــــلون و اغـــلب الی صبح بیــــدارون و گریـــــه زارون فی هجرک.

انا قربان چــــشم و ابرویت بروم و جـــــــــان ناقابل الحقــیر فدای بدن ابیضت بشود!

بـه خدا رنگم من هجرانک کمـــــثل الزردچوبه اصفر شــــــده

و قلبنــــــا کمثل الآلبالـــو احمر گردیده.

” آه … آه یا ویلنا کــه هــــــــــــر نصفه شب بیادکم یوقوقو! یعنـــی وق وق میـکنم و هرچه نامه جات العاشقانه بسوی انت ارسالون

هیچ لاجـــوابون گویا انا را آدم لاحسابون !!! “

به جان انت که از جان الحقیر عزیزتر است قلبنا فی فراقک

مـــجروح و الباب قلبنا بروی انت مفتوح!

انا نمیدانم که چرا از من فرارون! در صورتی کـــــــه انا من

العشـقک بیقرارون گویا لارحم فی قلبک!!!

انــــــــــــــا هستم واحد(اون) جوان(اون) الباسواد و صاحب

المعلومات الکثیره. بــا تــــــــــمام این احوال حاضرم حلقه

العبودیت و الچاکری ترا فی الگوشم آویزاننا!

ارحـــــم …. ارحم ! یعنی رحم کن نگذار من(men) جفائک

خودم را با اربـــع نـخود تریاک یقتلون !!!

انا دیـــــگر طاقت الفراغ ندارم و به وصالک مشتـاقون ولـی

خداوند به قدر مثقال ذره وفا فی وجودک لا آفریده!!!

انــــــــــــــا تا ثلاث ماه دیگر مرتبا” فی هر هفته واحد نامة

العاشقانة بـرای انـت مینویسم! تا بحال زارنا متــــفکرون

و چنانچه باز هم بر درد دلـم لا یرسون آنــقدر اشکنا مـــن

الچشمنا سرازیرون تا جـــــــــــان آفرین تسلیمون!!!

آنکه من الفراقک زردا” و لاغرون

الجوان الضعیف الخفیف الکثیف

پی نوشت:

1- پدر عشق بسوزه که قوم و قبیله و سن و سال و اصلاً هیشکیو نمیشناسه!!چشمک

2- امیدوارم لذت برده باشین و لبخندکی رو لباتون نشسته باشه.مژه