این هم ماجرایی در اینجا...ایران...و آن مرد!!:

هافبک نسبتاً معروف با خودروی آخرین مدلش هیچگاه فکر نمی کرد به کاهدان می‌زند و مقابل پای دختر سرمربی تیمش ترمز خواهد کرد!
آقای فوتبالیست که نمی‌دانست برابر پای دختر سرمربی تیمش ترمز کرده به دختر که منتظر تاکسی بوده اصرار می‌کند که سوار شود و دختر نیز در نهایت برای فرار از دست این بازیکن سمج، خود را معرفی می‌کند.
آقای هوسران نیز پا را بر روی گاز گذاشته و فرار می‌کند، به این امید که آن دختر چیزی به والدین خود نگوید!
اما دختر عصبانی ماجرا را به پدرش گفته و او را به خاطر تربیت کردن چنین بازیکنانی شماتت می کند. در نهایت بازیکن معروف 4 هفته از ترکیب اصلی تیم بیرون گذاشته می‌شود.
این اتفاق عبرت آموز و تاسف انگیز نقل شد تا برخی مربیان و بازیکنان رشته های مختلف از جمله فوتبال بیشتر مراقب خود باشند و بدانند عاقبت هوسرانی همیشه به چند هفته نیمکت نشینی ختم نخواهد شد و باید تاوان های بزرگی برای انحرافات خود بدهند.

منبع: آتی نیوز