این زندگی مجال به عاشق نمی دهد
                                جز فرصت زوال به عاشق نمی دهد


هنگام سهم بندی خوبی زندگی
                              یک درصد احتمال به عاشق نمی دهد


در فکر یک سفر به دیار توام ولی
                             اندیشه ها که بال به عاشق نمی دهد


این روزها خساست این شهر غربتی
                             یک پلک هم خیال به عاشق نمی دهد