کوچیکا بزرگ میشن..........

بزرگا پیر میشن................

پیرا دوباره کوچیک میشن.........

و این وسط از بین کوچیکا و بزرگا و پیرا هرکسی رو خدا بخواد میبره پیش خودش!

هرچی هم بگیم و بخوایم دنیا از گردش به ایسته و این سیر رو متوقف کنه، نمیشه که نمیشه! 

عمه عزیز منم جزو اونهایی بود که خدا خواست ببره پیش خودش!

...........عجب سالی بود این سال 88 واسه خانواده ما!

فروردین داداشم رو از دست دادم و حالا هم........گریه

عجب رسمیه

               رسم روزگار

...........

کجاس اون خونه؟

               کجان آدماش؟

...........

            خاطره هاشون به جا میمونه 

################

از تمام عزیزانی که این چند روزه جویای احوالم بودند به همراه سپاس، پوزش طلبیده و خواهشمندم آن مرحومه را از فاتحه و طلب مغفرت بهره مند نموده و برای همسر و دختران داغدارش از درگاه باری تعالی درخواست صبر و اجر بنمایند.

خدایا بابت داده و نداده ات شکر!

قربونت برم که دادنت از روی لطفه و گرفتنت از رو حساب!فرشته