به علت درگذشت برادر گرامی ام تا مدتی نمی توانم خدمت دوستان عزیز جدیدم برسم.

برای آن مرحوم، پدر و مادر مصیبت دیده ام و این برادر کوچکتان به هر زبانی که دوست دارید و می توانید لطفاً دعا بفرمایید.

خدا نگهدارفرشته