مثل اینکه ماجرای این خانمهای نینجای ایرانی ابعاد بین المللی گرفته و مشتریهای بیشتری تو خبرگزاریها و سایتهای خارجی  پیدا کرده!خلاصه کلی تعجب کرده اند از تواناییهای بانوان ایران زمین! از خود راضی

این شما و تعدادی عکسهای دیگه از این ورزشکاران کم نظیر:

این خانم کوچولو هم با مامانشون تشریف آوردن:

چشم چشم دو ابرو........عینک:

و باز هم چشم چشم دو ابرو اما این بار به همراه هزاران قلبزبانقلببغل:

این هم مصداق از دیوار صاف بالا رفتنتعجب: