حرفهای ما هنوز ناتمام........

تا نگاه میکنی وقت رفتن است......

باز همان حکایت همیشگی.......

پیش از این که با خبر شوی

 لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود!

آی.....

ای دریغ و حسرت همیشگی!

ناگهان چقدر زود دیر می شود!

                                           زنده یاد  "قیصر امین پور"

**********************************

سلام خدمت دوستان عزیزی که همواره مورد لطف و محبتشان بوده ام.

عزیزان من!مژه

علت اصلی دوری من از وب و وب نویسی، آمادگی برای آزمون دکتراست. پس لطفاً نگرانم نباشید و فقط دعایم کنید و به یادم بمانید که به یادتان هستماز خود راضی

پوزش مرا بخاطر عدم انتشار قسمت دوم "تنب بزرگ و چشمان هیز"، سفرنامه های چین و سوئیس و مصر، عکسهای فراوانی که در طول این دوسال اخیر به نیت نشان دادن به شما گرفته ام و.......به کل هر آنچه قولش را داده ام و عمل نکرده ام پذیرا باشیدفرشته

سپاس فراوان بابت کامنتهای محبت آمیزی که برایم ارسال نموده اید.

دوستتان دارمقلببغل